top of page

Yêu cầu đóng góp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc nhận đóng góp từ Bảo tàng Trẻ em của Wilmington! Là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3, chúng tôi hiểu cách các khoản đóng góp từ cộng đồng giúp thúc đẩy sứ mệnh về phía trước. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực trong nỗ lực gây quỹ của họ bằng cách tặng bốn (4) vé đi Bảo tàng chiết khấu sử dụng một lần. Chúng tôi sẽ chỉ đáp ứng một yêu cầu mỗi năm dương lịch. Yêu cầu phải được gửi ít nhất bốn tuần trước sự kiện của bạn và tổ chức của bạn phải được đặt tại Đông Nam Bắc Carolina. Xin lưu ý rằng việc gửi yêu cầu đóng góp không đảm bảo cho việc đóng góp. 

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page