top of page

Báo cáo hàng năm của chúng tôi

Mỗi năm, Bảo tàng Trẻ em Wilmington chuẩn bị một báo cáo thường niên để chia sẻ những điểm nổi bật và thành công của năm với nhân viên, nhà tài trợ, đối tác cộng đồng, thành viên cộng đồng và các cá nhân giúp chúng tôi có thể theo đuổi sứ mệnh của mình. 

bottom of page